Waarom Budgetplanner Nederland voor opdrachtgevers

Onafhankelijkheid

Budgetplanner Nederland stelt zich in haar werkzaamheden onafhankelijk op; noch de belangen van opdrachtgever noch die van eventuele andere schuldeisers/betrokkenen zijn voor ons leidend. Bij het streven naar een structureel stabiele financiële situatie zijn immers alle betrokken partijen gediend.

Invulling zorgplicht

Banken en financiële dienstverleners hebben door de toezichthouder een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht opgelegd gekregen. Door klanten met financiële problemen de onafhankelijke ondersteuning van Budgetplanner Nederland te bieden, wordt aantoonbaar het klantbelang centraal gesteld.

Heldere analyse

U krijgt een grondige en heldere analyse van de situatie waarin cliënt momenteel verkeert. Op basis van onze bevindingen en analyses kunt u gerichte en onderbouwde keuzes maken.

Maatwerk

Elke situatie of persoon is verschillend. De budgetcoach maakt de financiële situatie inzichtelijk en zoekt met elke individuele cliënt naar kansen en mogelijkheden. De budgetcoach stelt prioriteiten en geeft cliënt concrete handvatten om de gewenste financiële situatie te kunnen bereiken. Door de afstemming van de begeleiding op de specifieke situatie van cliënt kan er zo efficiënt mogelijk aan de problemen worden gewerkt.

Voortgangsbewaking

Gedurende het begeleidingstraject van een cliënt ontvangt u door de budgetcoach opgestelde voortgangsrapportages. De rapportages verschaffen u inzicht in de status van cliënt en de door Budgetplanner Nederland verrichte werkzaamheden. Uiteraard is er voor de opdrachtgever ook de mogelijkheid om op eigen initiatief informatie te verzoeken met betrekking tot de status van cliënt.

Kosten- en risicobeperking

Wanneer er vroegtijdig wordt achterhaald dat budgetbegeleiding een oplossing kan bieden, is het direct inzetten van de begeleiding van belang met het oog op kostenbesparing en risicobeperking. Dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn.

Verliesbeperking

Wanneer er blijkt dat er geringe vooruitzichten zijn op verbetering van de situatie, geeft deze informatie u de mogelijkheid om vroegtijdig verliesbeperkende maatregelen te treffen. Naast verliesbeperking resulteert dit uiteraard ook in kostenbesparing omdat hiermee het onnodig aanhouden van een debiteurendossier voorkomen kan worden.